dimarts, 1 de maig de 2012

Més informació sobre les retallades

FONT STEI-I
Després del viatge a Suïssa, on el Conseller d’Educació i el President pogueren comprovar les excel·lències d’un sistema educatiu on s’ inverteix tres vegades més que el nostre, avui s’han anunciat una sèrie de mesures que afectaran greument l’educació pública de les nostres illes:
- Congelació de l’oferta de treball públic.
- Increment de les 35 a les 37,5 hores setmanals de la jornada general de treball de tot el personal del sector públic autonòmic.
Suspensió del complement de les prestacions de la Seguretat Social per Incapacitat Temporal per contingències comunes, establint-lo en les quanties màximes establertes en la normativa laboral (això vol dir que els 3 primers dies de baixa no es cobrarà, a partir del 4t es cobrarà el 60% del sou i a partir del 21è, el 70%).
- Suspensió de la convocatòria, concessió o abonament de les ajudes en concepte d’acció social, així com de qualsevol altra que tengui la mateixa naturalesa o finalitat. S’exceptuen les ajudes per a fills menors de 18 anys i l’ajuda d’atenció a disminuïts físics, psíquics o sensorials a càrrec del personal de la Comunitat Autònoma.


- Flexibilització dels mecanismes que permetin la redistribució del personal de l’Administració d’acord amb les necessitats efectives dels diferents serveis que la composen. Aprovació d’un Pla d’Ordenació de Recursos Humans per adoptar mesures de redistribució del personal interí i laboral temporal, i d’amortització de llocs de feina.
- Excedència voluntària amb reserva del lloc de feina. Durant els propers dos anys, els funcionaris podran demanar una excedència voluntària de mínim 6 mesos i màxim 2 anys, durant la qual tenen dret a la reserva del lloc de feina i al còmput de temps a efectes de triennis i grau personal.
- Suspensió del nomenament de funcionaris interins i de la contractació de personal laboral temporal, exceptuant necessitats urgents en serveis essencials.
Elaboració d’una Relació de Llocs de Treball (RLT) per al personal docent, que es composarà per les plantilles orgàniques, així com pel personal que treballa en els serveis centrals de l’Administració, a més d’una quota d’interins que servirà per a proveir les diferents places de feina en funció de l’escolarització variable de cada curs escolar (això vol dir que es fixarà un nombre màxim d’interins que no es podrà sobrepassar).
Suspensió del nomenament de nou personal funcionari interí docent i de la contractació de personal laboral docent. Acompanyat d’un pla de control d’absentisme laboral i d’un seguiment mensual de baixes per malaltia.
- Cobertura de substitucions en baixes per incapacitat temporal a partir de 30 dies. Quan la previsió de baixa sigui inferior a 30 dies, es farà càrrec el departament del qual depengui el docent que agafi la baixa (això entra en contradicció amb les mesures anunciades pel Ministre d’educació, que establia que les baixes superiors a 10 dies serien cobertes).
- Suspensió del complement retributiu de productivitat i reducció de les despeses corresponents a la prestació de serveis extraordinaris fora de l’horari o de la jornada de treball habitual. La Conselleria planificarà els recursos humans de manera que l’execució dels objectius es dugui a terme dins de la jornada laboral establerta.
- Increment d’hores lectives setmanals a Secundària per al personal docent a del’ensenyament públic. Es passarà d’una mitjana de 18 hores lectives setmanals a una mitjana de 20 hores setmanals, sempre dins la forquilla legal compresa entre 18 i 21 hores.
- Augment de ratis alumnes/professor fins al límit legal. Els màxims permesos (25 a primària i 30 a secundària) es podran augmentar fins a un màxim d’un 20% (30 a primària i 36 a secundària).
- Augment de 35 a 37,5 hores setmanals de la jornada general de treball.
- Reducció del nombre d’assessors tècnics docents. A la reducció d’un centenar d’assessors tècnics docents duta a terme a l’inici de legislatura, s’afegeix una nova reducció amb la finalitat d’estalviar tant en el sou dels substituts com en les retribucions especials d’aquest càrrec (això vol dir que aquesta reducció repercutirà damunt les persones que els estan substituint, que es quedaran sense feina, a més de les persones que ja ho patiren el primer trimestre).
- No percepció de la nòmina de juliol i agost per al personal interí que hagi realitzat substitucions per causes diverses de més de 5 mesos i mig durant el curs escolar, tant en centres públics com en els concertats.
- Reordenació dels Centres de Formació del Professorat. CEPs (Centres d’Ensenyament del Professorat), EOEP (Equips d’Orientació Educativa i Psicopedagògica), EAP (Equips d’Atenció psicopedagògica i Camps d’Aprenentatge. Reorganització d’aquests centres mitjançant la formació a distància i la reducció del nombre d’assessors que hi treballen.
- Suspensió temporal del complement retributiu per professor tutor. Es suspèn el suplement de 30 euros al mes que reben els docents quan exerceixen la funció de tutor a Educació Primària (això suposa una reducció de l’1,5% del sou).
- Suspensió temporal del complement retributiu per cap de departament d’instituts d’ensenyament de secundària. Es suspèn el suplement de 60 euros al mes que reben els docents quan exerceixen la funció de cap de departament a Educació Secundària (això suposa una reducció del 3% del sou).
- Reordenació del Departament d’Inspecció Educativa. Reducció del nombre d’inspectors interins del departament
- Suspensió d’ajudes i subvencions a entitats locals i associacions. Es cancel·len totes les ajudes i subvencions per a l’execució de programes com el PISE (Prevenció i Intervenció Socioescolar) i CAPI (Curs d’Aprenentatge Professional Inicial).
- Suspensió dels premis. Es cancel·la la dotació dels premis acadèmics, com el de Batxillerat i el d’ESO.
- Suspensió de subvencions a les vacances escolars.
- Suspensió d’ajudes econòmiques individuals.
- Acreditació competències professionals. Es cancel·la l’aportació econòmica autonòmica per a l’acreditació de competències professionals amb la finalitat d’ampliar el programa ACREDITA estatal.
- Es declaren no disponibles 5,8 milions d’euros del pressupost d’educació

Cap comentari:

Publica un comentari