dijous, 26 d’abril de 2012

Més retallades a l'educació. Ara des de l'estat

L'STEI-I INFORMA:

Al BOE de dia 21 d'abril de 2012 va esser publicat el Reial Decret-Llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu.
Aquest Real Decret suposa:


1. Augment de les ràtios
S’augmenta en un 20% el nombre màxim d'alumnes per classe previst en la LOE: Es passarà de 25 a 30 a Primària i de 30 a 36 a Secundària.
2. Cobriment de baixes a partir de la tercera setmana
Es modifica el criteri de nomenament de substituts i les baixes inferiors a 10 dies lectius (2 setmanes) hauran de ser ateses pels recursos del propi centre.
El nomenament de funcionaris interins per substitució transitòria dels professors titulars es produirà únicament quan hagin passat deu dies lectius des de la situació que dóna origen al nomenament. Això suposa que, tot i que la baixa sigui llarga, no es cobrirà fins al començament de la tercera setmana.
3. Eliminació de l'obligatorietat d'oferir, com a mínim dues modalitats de Batxillerat.
La Conselleria d’Educació determinarà l'oferta de Batxillerat dels centres, ”d'acord a la demanda dels alumnes i les seves necessitats d'organització educativa”.
4. Augment de les hores lectives del personal docent
S’estableix un mínim de 25 hores lectives en Educació Infantil i Primària i de 20 hores en les restants ensenyaments, sens perjudici de les reduccions que corresponguin per exercici de funcions de direcció o coordinació del centre.
5. Mesures referents a la Formació Professional i PQPI
Ajornament de la implantació dels Cicles Formatius de 2.000 hores que preveu la LOE per a Grau Mitjà i Grau Superior. S’ajorna l'aplicació dels Reials Decrets 1147/2011 i 1146/2011 per al al curs 2014-2015.
Aquestes són les mesures que concreten aquesta nova retallada en educació. En aquest cas vénen de Madrid. Algunes d’aquestes mesures ja s’apliquen d’una manera o una altra a les Illes Balears, com per exemple el no cobriment de determinades baixes.
Des de l’STEI-i veim amb extrema preocupació l’augment de ràtios, la reducció d’oferta de batxillerats i exigim que, en cap cas, l’aplicació d’aquestes decisions suposi més acomiadaments de personal docent (algunes estimacions parlen de 100.000 llocs de feina a nivell estatal).
A més, amb aquestes mesures, el Ministeri d’Educació envaeix les competències autonòmiques, dicta la política educativa i, fins i tot, incompleix la legislació educativa vigent “El Estado y las Comunidades Autónomas acordarán un plan de incremento del gasto público en educación para los próximos diez años, que permita el cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente Ley y la equiparación progressiva a la media de los países de la Unión Europea. LOE Article 155.2”.
En definitiva, la recepta és més alumnes per aula (i menys professors als centres), la qual cosa suposa un atac frontal a la qualitat a l’educació pública i a la cohesió social.
Des de l’STEI-i plantejam mobilitzacions a la resta de sindicats i organitzacions de pares i mares d’alumnes per aturar aquestes retallades brutals.

Cap comentari:

Publica un comentari