dimecres, 2 de maig de 2012

Resum de les retallades

FONT: FECCOO 

Exigim al Govern que deixi de fer servir la seva política d’imposició absolutista al servei dels mercats que només ens durà a la més bestial de les recessions conegudes i cap a la generació d’un ruptura en la cohesió social social de la nostra Comunitat que pot ser irrecuperable.

Us resumiren breument l’incidència de les mesures presentades avui al nostre sector (en lletra petita i blava us hem transcrit cadascun dels punts que apareixen al .pdf de “mesures d’estalvi 2012”)

Mesures per al sector educatiu:

Elaboració d’una Relació de Llocs de Treball (RLT) per al personal docent, que es composarà per les plantilles orgàniques, així com pel personal que treballa en els serveis centrals de l’Administració, a més d’una quota d’interins que servirà per a proveir les diferents places de feina en funció de l’escolarització variable de cada curs escolar.
Aquesta mesura pot afectar a més de 1000 interins/nes que no farien feina el curs vinent


Suspensió del nomenament de nou personal funcionari interí docent i de la contractació de personal laboral docent. Acompanyat d’un pla de control d’absentisme laboral i d’un seguiment mensual de baixes per malaltia. Ja en vigor i que ha impedit la contractació de més de 200 interins/nes que ara estarien fent feina

Cobertura de substitucions en baixes per incapacitat temporal a partir de 30 dies. Quan la previsió de baixa sigui inferior a 30 dies, es farà càrrec el departament del qual depengui el docent que agafi la baixa.
Són 20 dies més del que diu el Govern Estatal. El nostre Govern ens obliga a posar-nos malats més d’un més si no volem que els companys s’encarreguin de la nostra tasca i dels nostres alumnes

Suspensió del complement retributiu de productivitat i reducció de les despeses corresponents a la prestació de serveis extraordinaris fora de l’horari o de la jornada de treball habitual. La Conselleria planificarà els recursos humans de manera que l’execució dels objectius es dugui a terme dins de la jornada laboral establerta.
Nosaltres els docents no tenim aquest complement tot i que podria ser que les feines “voluntaries” que venim realitzant als menjadors escolars, escoles matineres, activitats extraescolars, tribunals d’oposicions,... siguin reduïdes o eliminades

Increment d’hores lectives setmanals a Secundària per al personal docent a del’ensenyament públic. Es passarà d’una mitjana de 18 hores lectives setmanals a una mitjana de 20 hores setmanals, sempre dins la forquilla legal compresa entre 18 i 21 hores.
Aquesta BRUTAL mesura deixarà a l’atur a més de 400 companys interins/nes de secundària i augmentarà la càrrega i l’estres de forma substancials impedint, a més, que l’atenció als alumnes i als seus pares sigui inexistent

Augment de ratis alumnes/professor fins al límit legal. Els màxims permesos (25 a primària i 30 a secundària) es podran augmentar fins a un màxim d’un 20%.
Es poden donar casos de 30 alumnes a les aules d’infantil. El problema que veim afegit és que a l’augmentar l’oferta, hauran centres que és col·lapsaran i altres que no arribaran a una ratio suficient, desequilibrant encara més el repartiment de la població escolar. Sabem també que amb aquesta mesura el Govern intentarà eliminar els desdoblaments a tots els centres que ara mateix els tenen concedits posibilitant també la reducció de contractes d’interins/nes

Augment de 35 a 37,5 hores setmanals de la jornada general de treball.
NO tenim clar si aquesta mesura afectarà o no al nostre horari de permanència als centres. Pareix ésser que no, que serà un temps afegit al nostre horari de lliure disponibilitat...tot i que des de la FECCOO no descartam que ho facin servir com a recurs per reduir els salaris 10 hores al mes (2 hores i mitja a la setmana).

Reducció del nombre d’assessors tècnics docents. A la reducció d’un centenar d’assessors tècnics docents duta a terme a l’inici de legislatura, s’afegeix una nova reducció amb la finalitat d’estalviar tant en el sou dels substituts com en les retribucions especials d’aquest càrrec.
No sabem a quants interins/nes podria afectar

No percepció de la nòmina de juliol i agost per al personal interí que hagi realitzat substitucions per causes diverses de més de 5 mesos i mig durant el curs escolar, tant en centres públics com en els concertats. Ja en vigor

Reordenació dels Centres de Formació del Professorat. CEPs (Centres d’Ensenyament del Professorat), EOEP (Equips d’Orientació Educativa i Psicopedagògica), EAP (Equips d’Atenció psicopedagògica i Camps d’Aprenentatge. Reorganització d’aquests centres mitjançant la formació a distància i la reducció del nombre d’assessors que hi treballen.
Cada assessor manco és un interí/na manco. La formació a distància no pot cobrir mai totes les necessitats formatives dels docents.

Suspensió temporal del complement retributiu per professor tutor. Es suspèn el suplement de 30 euros al mes que reben els docents quan exerceixen la funció de tutor a Educació Primària.
Eliminen el complement de tutoria. Quan diuen temporal no diuen fins quan i “temporal” es pot convertir en “sempre” molt senzillament.

Volem recordar que el Conseller Bosch va assegurar que els salaris no patirien retalls. Aquest és un complement salarial.


Suspensió temporal del complement retributiu per cap de departament d’instituts d’ensenyament de secundària. Es suspèn el suplement de 60 euros al mes que reben els docents quan exerceixen la funció de cap de departament a Educació Secundària.
”Idem” que el punt anterior

Reordenació del Departament d’Inspecció Educativa. Reducció del nombre d’inspectors interins del departament.
No podem quantificar la mesura...i ells (el Govern) si pot però no ho diu

TOTAL ESTALVI 35,16M€


Ens hagués agradat que aquesta xifra vingués desglossada a cada un dels punt per poder calcular el nombre de contractacions, però aquesta informació se la reserva la pròpia Conselleria d’Educació.Mesures de contenció de les transferències corrents en Educació

Suspensió d’ajudes i subvencions a entitats locals i associacions. Es cancel·len totes les ajudes i subvencions per a l’execució de programes com el PISE (Prevenció i Intervenció Socioescolar) i CAPI (Curs d’Aprenentatge Professional Inicial). Es evident que eliminant aquests programes es tanca la porta a l’igualtat d’oportunitats als colectius més febles necessitats

Suspensió dels premis. Es cancel·la la dotació dels premis acadèmics, com el de Batxillerat i el d’ESO.
Suspensió de subvencions a les vacances escolars.
Suspensió d’ajudes econòmiques individuals. Acreditació competències professionals. Es cancel·la l’aportació econòmica autonòmica per a l’acreditació de competències professionals amb la finalitat d’ampliar el programa ACREDITA estatal.
No tenim prou informació per poder valorar-la


TOTAL ESTALVI 2,388M€

Des de la FECCOO valoram molt negativament aquest retalls que s’afegeixen als anterior i que suposen el desmantellament de l’educació pública, gratuïta i universal. 
Moltes són les vegades que hem instat a la nostra Conselleria a negociar tot i no creure amb la seva política de contenció de la despesa pública ja que suposa també una contracció de la pròpia inversió i de l’estimul necessari per al consum. 
Ens queda recordar que les mobilitzacions continuen i continuaran mentre no es tingui present l’opinió i la veu del poble i dels seus treballadors/es com a element primordial per poder sortir junts d’aquesta crisi 

Cap comentari:

Publica un comentari