divendres, 20 d’abril de 2012

Acta de la segona assemblea de l'embutData: Dimarts 03/04/2012
Lloc: C.P. Pràctiques (Palma)
Assistents: 73 participants
Procedència dels i les participants: 
Mare Aula Balear, representants de la FAPA, IES Juníper Serra, CEIP Mestre Colom de Bunyola, AMIPA EI Penyasegat de Llucmajor, CEIP La Soletat, CEIP Miquel Durán i Saurina, CEIP Son Quint, CEIP Camilo José Cela, àrea d'educació d'EUIB, IES Sineu, Eix d'Educació, EAP Es Raiguer, AMIPA CEIP de  Pràctiques,  CEIP de Pràctiques, AMIPA CEIP Es Pont, CEIP Es Pont, IES Josep Sureda i Blanes, IES Aurora Picornell, CEIP Costa i Llobera, AMIPA Costa i Llobera, IES Emili Darder, IES Ses Estacions,IES Joan Maria Thomàs, Vicesecretari general de ASP, IES Capdepera, secretari d'educació PSIB-PSOE, IES Son Rullán, Plataforma Mataescrita de Santanyí, IES Santanyí, CEIP Rafal Vell, AMIPA Rafal Vell, IES Sureda i Blanes, AMIPA CEIP Escola Graduada, CEIP Ses Cases Noves, IES Son Ferrer, IES Guillem Sagrera, IES Sineu, membre PSM-IU-ExM, AMIPA IES Son Pacs, CEIP Costa i Llobera de Pòrtol, CEIP Badies, CEIP Aina Moll, Moviment d'Escoles Mallorquines, FECCOO, CEIP Son Pisà, CEIP Pintor Joan Miró, CEIP Gabriel Vallseca, IES Marratxí, IES Guillem Sagrera, IES Santa Margalida, CEIP Camilo José Cela, AMIPA CEIP Sa Marina de Llucmajor, CEIP La Soledat.


Una representant de l’Amipa Annexa Magisteri del Col·legi Públic de Pràctiques, introdueix la 2ª Assemblea de l’Embut, indicant que l’acta de la 1ª Assemblea ha estat penjada al bloc perquè es poguessin fer les esmenes pertinents. La versió definitiva s’hi troba penjada per poder ser consultada.
S’estableix que la propera assemblea de l’embut serà dimecres 2 maig 2012. El lloc queda per determinar. Els representants de les Amipas –o qualsevol membre de l’Assemblea–és convidat a proposar o oferir un lloc.
Es procedeix a fer una ronda de presentacions per conèixer el perfil de les persones que assisteixen a l’assemblea.
Ordre dia:

Constitució de comissions: a la 1ª Assemblea de l’embut es constituïren 3 comissions: de camisetes, de manifest i de comunicació. Cada una de les comissions explica la tasca feta.
Comissió de camisetes:

En total, des que la iniciativa es va posar en marxa, s’han comanat 1440 camisetes.
La comissió va explicar quina ha estat la procedència de les camisetes. S’han ateses les demandes següents: 9 instituts (2 Palma, 7 part forana); 22 CEIP (11 Palma, 11 part forana); Fete UGT, escoletes, demandes individuals.
Divendres 30 de mars es va fer recompte de les comandes fetes des del dia de la 1ª assemblea fins a aquell moment, i es va proposar que es repartirien a la 2ª assemblea a les 17h.
La comissió  va informar que es decidirà un espai per fer una permanència de 2 hores setmanals per atendre peticions. Es farà saber mitjançant correu electrònic, faceebok i bloc.
Un representant d'Escoles Mallorquines ofereix Can Alcover per fer aquestes hores de permanència.
Pel que fa a les comandes que han quedat pendents, s’aniran servint a mesura que arribin les camisetes. S’enviaran correus informant de l’arribada de les camisetes als interessats.
S’informa que el correu per camisetes és el següent: plataformacrida@gmail.com
Comissió de comunicació:

L’objectiu de la comissió de comunicació ha estat “fer renou de la marca”: s’ha obert un bloc http://plataformacrida.blogspot.com/, un perfil de facebook i un compte de twitter: a facebook la plataforma té 1000 amics, a twitter 600, i el bloc té unes 400 visites diàries.
S’ha creat un altre correu: blocembut@gmail.comperquè es facin arribar els enllaços de les Amipas, centres educatius, activitats dutes a terme, notícies, fotos... tot allò que pugui ser interessant per fer paleses les retallades i defensar una educació pública de qualitat.
Ja s’ha penjat una plantilla per fer un embut retallable i penjar-lo en el cotxe, a la bici, en les façanes... i fer una plantilla per fer camisetes (es diu que la plantilla per camisetes funciona bé amb una radiografia.
També es proposa fer xapes. La comissió ja ens faran arribar com s’articula aquest tema.Comissió de manifest:La comissió de manifest ha intentat que al manifest hi hagués les demandes concretes i els objectius bàsics de la plataforma.
Comissió de manifest:

La comissió de manifest ha intentat que al manifest hi hagués les demandes concretes i els objectius bàsics de la plataforma.
Agafaren com a model el manifest de SOS Badalona i l’adaptaren a les qüestions més pròpies.
Una membre de la comissió va llegir el manifest i els membres de l’assemblea varen fer les esmenes que trobaren adients:
Es proposa substituir “Llimar” per “compensar”.
Es proposa afegir “laica”: Educació pública, laica, gratuïta i de qualitatEs proposa afegir “amb l’objectiu d’arribar al 7% del PIB”
Es proposa substituir “la llengua pròpia” per “la llenguacatalana com a llengua vehicular”.
S’enceta un debat sobre la conveniència de parlar de ratios docent/alumnes o ratios alumnes/aula.
Un representant de la FAPA proposa parlar de ratios alumnes/aula (o millor parlar de totes dues). Explica que la normativaestableix ratios màximes, i que la llei preveu que es puguin augmentar un 10% per motius organitzatius.
Es proposa que es parli al manifest del reforç d’alumnes, tant en horari lectiu com no lectiu: per exemple, el suport a la immersió lingüística. El repre de la FAPA diu que a un manifest de base no s’hauria d’entrar en qüestions tan específiques.
Es proposa que surti un punt sobre les retallades de personal: si retallen interins, a cada professor li augmenten 25 alumnes.
S’enceta un debat sobre la incorporació d'escoles de l’OPUS al tema de la concertació. Com és possible que, en la situació de retallades a l’escola pública, s’ampliïn els concerts a escoles confessionals i a nivells no obligatoris?!
Es proposa insistir en una sèrie de qüestions com les ajudes a menjadors, programes de reutilització llibres... on veritablement s’ha d’invertir.
L’objectiu hauria de ser canalitzar tots els doblers públics en l’educació pública.
S’enceta un debat sobre el destí del manifest: Quin destí té aquest text? Si s’hade penjar al bloc, ha de ser breu i després hi ha d’haver la possibilitat de descarregar-se un text més llarg.
Es comenta la desaparició de les PISE.
Es proposa precisar les retallades de manera molt concreta: al bloc hi pot haver un taulell d’anuncis de retallades concretes; es proposa parlar de les retallades als consells escolars, de tal manera que la informació arribi per moltes vies.
Es precisa que no només importen de les retallades les coses que es perden, també són molt importants les coses que es deixen de fer, per exemple tot el que fa a les infraestructures: no enrajolar una zona per menjador; no ampliar una escola...  Dins aquesta línia, Jaume de la FAPA proposa fer una relació de centres amb els 15 punts que perden.
El representant d'Escoles Mallorquines proposa penjar també a les escoles, a més a més de al bloc, totes les retallades, perquè tothom les pugui veure.
Es parla dels alumnes de necessitats educatives especials, que són els que més patiran les retallades: no ens hem d’oblidar d’ells.
Un membre de l’assemblea es demana com podríem arribar a la gent del carrer. El representant  de la FAPA diu que amb el full de signatures, per exemple, quan expliques a la gent per quin motiu demanes que signin; la samarreta també serveix en aquest sentit.
Es parla del tema del llaç:
Es comenta que els interins que varen fer vaga estan a una “llista negra”. Altres membres de l’assemblea transmeten tranquil·litat en aquest sentit.A més de les retallades, a una mare també li preocupa l’actitud. 
A més de misèria econòmica, també ens deixaran a la misèria cultural.S’acorda que el Manifest ha de ser una cosa genèrica i curta. Després, ha d’existir la possibilitat d’anar desenvolupant els temes i penjant els diferents documents que s’elaborin al bloc, de tal manera que les persones interessades se’ls puguin descarregar.
S’acorda que dimarts dia 10 ha d’estar a punt per fer-lo arribar a tothom, i fins dimarts 17 es podran fer esmenes. Llavors, es penjarà al bloc.

Consells escolars:

Es parla de la importància dels consells escolars per difondre la defensa de l’educació pública que defensa la plataforma Crida i el coneixement de les retallades, en la mesura que s’hi troben representats tots els membres de la comunitat educativa. Existeix un model per sol·licitarun consell escolar extraordinari: basten un terç de les firmes dels membres del consell escolar. S’acorda que es pengi aquest model al bloc.
Es proposa que al consell escolar es reclami a les administracions competents:
- Que no se duguin a terme aquestes retallades.
- L’adhesió a la campanya Enllaçats per la llengua, penjant llaços a les façanes.
L’ Institut de Santa Margalida va decidir penjar per acord de consell escolar el llaç A l’Institut de Marratxí  el director va rebre amenaces si no llevava el llaç. Jaume de la FAPA va explicar que els directors dels centres públics tenen una doble funció: com a representants de l’administració –de la Conselleria d’Educació–estan sotmesos a la seva autoritat; com a presidents dels consells escolars, estan obligats a respectar els seus acords.
Una mare de l'AMIPA del CEIP de Pràctiques demana que aquells organismes que tenen serveis jurídics informin a l’assemblea sobre el tema de la legalitat o il·legalitat dels llaços a les façanes dels centres públics.
El representant d'Escoles Mallorquines manifesta que la Conselleria intenta generar por en els equips directius: per això, els directors han de tenir el recolzament de mares i pares, de docents...
El representant de la Federació d’Estudiants indica que els estudiants tenen  tres representants en els consells escolars. Per tant, tenen pes i es pot comptar amb ells per qualsevol iniciativa.
Es proposa penjar embuts verds per tots els centres.
Una mare ofereix als estudiants un paper en la plataforma i com a dinamitzadors entre els estudiants.
Es comenta que es va arribar a famílies amb les camisetes.
Una professora  comenta que en aquests moments la Conselleria no té assessor jurídic; per això, la seva estratègia es crear una cortina de fum.
L’IES Santanyí proposa posar una paradeta amb camisetes, i passar un full per saber el perfil dels interessats
El representant de la FAPA comenta que s’ha de fer la feina d’explicar el tema de la llengua, si s’explica que el model que vol instaurar l’actual govern vol entorpir el coneixement de les dues llengües, la gent ho entén. A més, es tracta d’explicar que el resultat d’aquest model lingüístic són dues classes, una de mallorquins i una altra d’estrangers. Quin estranger voldria aquesta manca d’integració?
També comenta que si el Consell escolar de les Illes Balears fa un informe desfavorable sobre la política lingüística, el PP tindrà un problema de justificació, per això no ho duen a ple.
Una representant de l'AMIPA  de CP Pràctiques, explica quel’equip directiu i l’Amipa conjuntament varen penjar un escrit explicant la riquesa de les dues llengües...
Es proposa fer una petita campanya des de la plataforma encoratjant als equips directius a explicar les conseqüències del model lingüístic que vol establir el PP i defensant una escolaintegradora en català com a llengua vehicular.
S’insisteix en la necessitat de donar molt de suport a la Federació d’Estudiants perquè l’actual govern s’està menjant als estudiants amb l’argument de no fer política als centres públics. Se’ls demana que enviïn algun escrit al bloc per penjar-lo. El seu correu és info@fadae.org
Es comenta que la plataforma Crida ha de tenir un record per la educació no formal, especialment per tot el que es refereix als serveis socials:PISE, educadors socials, psicòlegs... Cal reflectir-ho dins el bloc.
Es proposa fer una versió fons blanc del cartell per facilitar la impressió. I que la paraula EDUCACIÓ sigui més gran.
El representant d'Escoles Mallorquines  convida a la plataforma a que s’adhereixi a la trobada d’escoles mallorquines.
Es comenta que no hem d’oblidar els padrins i que hem d’intentar comprometre’ls.

Dimecres de l’embut: 

S’acorda començar demà i enviar un comunicat a premsa. Es proposa que es facin fotos i que s’enviïna blocembut@gmail.com S’insisteix que tota acció visible ha d’anar acompanyada de les mancances reals en els centres.
Es proposa que totes les camisetes arribin abans de San Jordi.
IES Bendinat: 

Amipa volia passar una circular amb 4 punts: demanant famílies d’acollida, explicant la recollida de signatures per part de la FAPA, informant que la plataforma Crida ven camisetes, i comunicant la venda de polos i camisetes amb l’anagrama de l’IES. La Regidora d’educació de Calvià va prohibir al director que passés la circular, perquè tenia un contingut polític.
L’advocat de la FAPA i dels serveis jurídics es va posar en contacte amb l’Amipa de Bendinat per oferir-li assistència. El representant de la FAPA insisteix en la necessitat de diferenciar entre política i partidisme. A més, comenta que les Amipas són entitats privades que formen part de la comunitat educativa: poden fer reunions en el centre informant prèviament al director.
S’agraeix a tothom la seva assistència i la seva participació i es demana un altre centre per la propera assemblea.

1 comentari:

  1. al Mossèn Alcover no tenim samarretes!!! necessitem un contacte per comprar-les

    ResponSuprimeix