dimarts, 4 de setembre de 2012

Acta de la 5a assemblea

V ASSEMBLEA DE L’EMBUT
Data: 4 de juliol 2012

Lloc i hora: CEIP Es Rafal Nou de Palma. 18h.

Nombre de participants: 49

A les 18:15 minuts comença l'assemblea, es llegeixen els punts de l'ordre del dia i s'assigna una dinamitzadora i una secretària. Els punts que es tracten són els següents:

1- AVALUACIÓ DE LA PLATAFORMA

Una membre de la comissió de coordinació fa un repàs dels mesos d'existència de la plataforma, repassa el perquè es va muntar aquesta i els objectius bàsics que es varen marcar des del primer moment:


Punts forts

- Es tracta d'un grup mixt format per pares, mares, alumnat, professorat i associacions i agrupacions de la societat civil.

- Fins ara ha assolit un dels seus objectius bàsics que era la sensibilització envers els atacs que està sofrint de manera contínua l'educació pública de la nostra terra.

- Es valoren molt positives tres de les activitats fortes dutes a terme per la plataforma: els dimecres de l'embut a cada centre educatiu, del tub a l'escorxador amb l'embut, el flash mob embut.

- Gran participació a les assemblees.

- Pes a nivell mediàtic, malgrat no haguem sortit gairebé gens de manera directe a premsa.

- El funcionament assembleari, amb la participació oberta a tothom.

- Les assemblees de l'embut que s'han muntat a instituts.


Punts dèbils:

- La lentitud del funcionament assembleari. Si no es creen comissions sòlides i dinàmiques per donar resposta als acords presos en assemblea, el funcionament és molt lent.

- Els i fundadores de l'assemblea varen ser un grup de pares i mares i ara ha minvat la presència d'aquest col·lectiu.

- Falses expectatives sobre el que pot fer la plataforma crida. Aquesta té el pes que li donem totes i tots, llavors si tothom no s'implica en el treball quotidià no hi ha accions que duguin al canvi. La plataforma no està per delegar-li tasques, la plataforma som totes i tots, llavors si delegam la feina no surt.

- Ja es maneja una gran quantitat d'informació, cal temps per anar emmagatzemant documents rebuts, propostes, adreces de contactes...2- EL TREBALL DE LES DIFERENTS COMISSIONS.

A- COMISSÓ DE CAMISETES.

Un membre d'aquesta comissió comenta el següent:

- Aquesta comissió necessita reforços. La gran quantitat de camisetes que han demanat a fet que la realitat superés la ficció. Pel curs que ve és urgent la incorporació de persones noves.

- El funcionament de la demanda de camisetes a l'estiu serà molt més lent, cada quinze dies més o menys una persona s'encarregarà de buidar el correu de les camisetes i donar resposta a les demandes.

- Es proposa que de cara al setembre hi hagi tres punts de repartiment de camisetes per facilitar la tasca de donada i recollida.

- Aprofitar l'estiu per proposar a gent “famosa” que es posi la camiseta i penjar la al bloc.B- COMISSÓ DE COMUNICACIÓ.

Un membre d'aquesta comissió en fa una bona valoració, el que més èxit té és el Facebook. Es necessiten, també més persones que treballin en aquest grup, ja que la plataforma ha crescut molt i hi ha moltes feines a fer.

Propostes que es varen fer:

- Una persona planteja la necessitat de que tot el que es faci surti a premsa. La comissió explica que s'ha treballat molt a nivell d'imatge i sense fer gaire esforç a nivell mediàtic es coneix prou bé la plataforma. S'acorda revisar els actes que cal reforçar a nivell de premsa.

- Una persona proposa que la plataforma podria organitzar xerrades aquest estiu a diferents pobles, amb l'objectiu de donar a conèixer un parell de punts claus del que està passant en educació, i també donar a conèixer la plataforma. Aquesta iniciativa l'han feta per sensibilitzar sobre retalls en sanitat i sembla que ha donat bons resultats. Surten dues persones disposades a muntar un grup de feina i començar.

- Reorganitzar el bloc, perquè la informació es trobi amb més facilitat.

-Fer una pestanya en el bloc on hi hagi les diferents comissions i un espai perquè tota aquella gent que hi vulgui treballar pugui deixar un contacte de manera fàcil. També es pot fer enviant un correu a plataformacrida@gmail.comC- COMISSÓ D'ACCIONS.

La comissió treballa amb les mateixes mesures que a l'assemblea anterior, a continuació hi ha totes les mesures i els acorda presos sobre cada una d'elles:

MESURES PROPOSADES PER ÀMPLIA MAJORIA

- Presentació pública de la Plataforma de les mesures que el Govern pensa aplicar el curs vinent en l'ensenyament públic, les seves conseqüències als centres, a les aules i en els alumnes, en comparació al que fins ara caracteritzava l'educació pública.

- Recolzar amb la presència física dels membres de la Plataforma (“camisetes verdes”) l'actuació de protesta dels professorat de Tecnologia, Música i Plàstica al Palau Solleric el dia de “La nit de l'art” prevista per a la segona quinzena del mes de setembre.

- Votar negativament als Claustres i als Consells Escolars d'inici de curs la PGA i/o qualsevol altre document d'organització i posta en marxa del curs escolar 2012 – 2013 deixant constància de la no acceptació de les mesures del Govern en les quals es basen els esmentats documents.

- Organitzar les assemblees als centres educatius integrades per tots els sectors de la comunitat escolar (pares, alumnes, professors, PAS,...)

- Organitzar tancades als centres educatius durant el primer trimestre del curs escolar 2012 – 2013

- Dur a terme un seguiment dels casos individuals (principalment alumnes) que es veuen greument afectats en els seus drets, necessitats, situacions particulars,... per les mesures aplicades pel Govern a través de la creació de la comissió jurídica de la Plataforma.

- Estendre de forma massiva la informació entorn a les mesures governamentals d'aplicació per al curs vinent i les seves conseqüències, així com les protestes i les accions de rebuig que es van generant, a través de mitjans de comunicació alternatius als oficials i habituals.

- Aprofitar la marxa de “Lluc a peu” organitzada des de la part forana per a participar-hi com a “ona verda” reivindicativa.MESURES PROPOSADES SENSE CONSENS MAJORITARI

- Programar una roda de premsa en iniciar el curs proper curs escolar de denúncia i de contrainformació de les mesures del Govern aplicades per aquest curs.

- Coordinar amb altres serveis públics (Sanitat, Serveis Socials,...) un calendari d'accions conjuntes de protesta i de reivindicació.

- Vaga (indefinida?, de 2/3/4 dies?) en començar les classes el mes de setembre que no coincideixi amb la vaga de pares-alumnes proposada per algunes AMIPAS. Important reflexionar sobre qui o quins han de ser els interlocutors amb el govern durant la vaga.


MESURES PROPOSADES NO ASSUMIDES PER L'ASSEMBLEA

- Demanar la davallada del 5% del sou dels docents a canvi per a què la despesa reverteixi en la retirada de les mesures que afecten a les ràtios d'alumnes, nombre de professorat contractat,...

- Organitzar recollides de signatures durant l'estiu a les festes d'estiu de barris i pobles.

- Organitzar una acampada a les portes de la Conselleria d'Educació


MESURA DE COORDINACIÓ INTERNA DE LA PLATAFORMA

- Comunicar a la plataforma, a través del bloc, la constitució de l'assemblea a cada centre educatiu, la seva configuració, les seves propostes i decisions, i el nom d'una persona d'enllaç.


MESURES RECOLLIDES EN EL CORREU ELECTRÒNIC DE LA PLATAFORMA

- Fer una campanya: amb els meus doblers no (o alguna cosa així), que consisteixi en treure la nòmina dels banc immediatament després del seu ingrés de manera metòdica i continuada, amb l'objectiu de que els bancs no puguin disposar de les nostres nòmines. Aquesta campanya va dirigida a tothom que treballa, no només al professorat.


MESURA PROPOSADA PER L'AMIPA DE L'INSTITUT DE SINEU

Així el meu fill no comença, iniciativa impulsada per l'AMIPA de l'institut de Sineu. Consistent en que les famílies no portin els seus fills a l'institut el primer dia de classe, per demostrar que les condicions no són les adequades per iniciar un curs escolar.

El president de l'AMIPA ens explica la iniciativa. Dos punts molt importants són que cal donar informació molt clara als pares i mares i que molt de treball l'han fet durant la matrícula del nou curs.

Es parla de que seria interessant que més escoles i instituts s'apuntassin a l'iniciativa.

Altres punts tractats des d'aquesta comissió:

- Manquen mestres de primària i pares i mares perquè aquesta comissió sigui més representativa i amb més heterogeneïtat de propostes.

- Cal elaborar un document amb totes les accions i propostes d'acció dutes a terme als centres.

En el torn obert de paraules:

- Una persona intervé dient que cal plantejar accions més contundents. Comenta que el fet fins ara no ha servit.

- Quatre intervencions responen a l'anterior dient que tothom vol que li solucionin els problemes, però que molt poca gent fa res. Manca gent que treballi a les comissions de la plataforma i manca estructuració de la participació en els centres i coordinació amb aquests. Cal no demanar-li a l'assemblea la solució de temes que no són de la seva competència, l'objectiu de la plataforma és defensar l'educació pública en majúscules i no la feina concreta d'un professor o professora, per això ja estan suposadament els sindicats. Es respon també que la plataforma mitjançant les camisetes i el treball amb famílies a fet un bon treball de sensibilització, per altra part hi ha diferents ritmes de conscienciació i diferents grups implicats dins aquest procés de desprestigi i desmantellament de l'educació pública, no és el mateix el procés que segueixen pares i mares, el professorat, l'alumnat i la ciutadania en general; la plataforma ha de tenir capacitat de treballar i aglutinar propostes de tots i totes.

A mena de conclusió es consensua que:

- S'ha de treballar molt a nivell micro (assemblees a escoles i institut, associacions d'alumnes, amipas i associacions vàries...) i aprofitar la plataforma per donar a conèixer el treball micro, cercar punts en comú i ser més forts.


4. COMISSIÓ DE JURÍDICA.

S'ha creat aquesta comissió a demanda de la passada assemblea. Es tracta d'establir una xarxa de recursos jurídics. Prendre mesures judicials que puguin resoldre casos concrets. Utilitzar la figura del defensor del menor.


5. ALTRES:

Una persona proposa utilitzar la plataforma N-1, ja que està menys intervinguda que el facebook,

Es proposa no realitzar cap assemblea el mes d'agost ja que la gent de l'equip de coordinació no té disponibilitat. Algunes persones proposen fer-la igualment. Es parla de fer-la a la platja, no es queda a cap platja en concret.

Sense res més per afegir, es dóna per acabada l'assemblea.Palma, a 4 de juliol de 2012

Cap comentari:

Publica un comentari